Aktywni głusi po 40-stce

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU "AKTYWNI GŁUSI PO CZTERDZIESTCE"

 

Z dniem 31.08.2013r  Polski Związek Głuchych Oddział łódzki zakończył realizację projektu "Aktywni głusi po czterdziestce ", dofinansowanego Se środków europejskich. Projekt skierowany  był do  osób niezatrudnionych, z uszkodzonym słuchem, w wieku od  40 do 64 lat,  posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.  Projekt był realizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej.  Działania: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej.  Poddziałania: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu realizowane były usługi indywidualne oraz usługi grupowe dla beneficjentów projektu. 

W zakresie usług indywidualnych beneficjenci mogli skorzystać przede wszystkim z: 

  • pomocy specjalistów ds. rehabilitacji niesłyszących we wszelkich sprawach życiowych np:  pomoc w pisaniu podań, pomoc w  sprawach urzędowych, pomoc w rozwiązywaniu problemów,
  • usług tłumaczy języka migowego, m.in.: tłumaczenie z i na język migowy w urzędzie , u lekarza, w szkole itp.
  • usług psychologów 
  • usług doradcy zawodowego 

W zakresie usług grupowych beneficjenci korzystali m.in. z:

  • możliwości udziału w świetlicy dla osób dorosłych niesłyszących i słabosłyszących - miejsca spotkań osób, podczas których beneficjenci projektu mogli gdzie mogli się integrować z pozostałymi uczestnikami projektu, wymienić się bieżącymi informacjami, myślami, uwagami, dowiedzieć się ciekawych rzeczy na różne aktualne interesujące tematy,
  • możliwości udziału w różnych imprezach integracyjnych  np. Andrzejki, Wigilie, Wielkanoc, Międzynarodowy Dzień Głuchego,
  • możliwości udziału w  warsztaty psychologiczne ? w okresie trwania projektu zorganizowano 2 warsztaty dla kobiet, rozwijające ich kompetencje i umiejętności społeczne
  • możliwości udziału w licznych szkoleniach zawodowych o różnych profilach: florystyka, kulinarne, komputerowe, rękodzielnictwo, carving 

Projekt realizowany był  w 8 kołach terenowych tj.: w Łodzi, Kutnie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Sieradzu, Skierniewicach, Tomaszowie Mazowieckim oraz Wieluniu.

Projekt było dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu Kapitał Ludzki,  instytucją  pośredniczącą w przekazywaniu dofinansowania i sprawowaniu kontroli był Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Dziękujemy serdecznie za udział w projekcie wszystkim beneficjentom.